Användarvillkor

Översikt
Webbplats drivs av PWM AB / PWMFoto. Genomgående används termen ”vi”, ”oss” och ”vår” till ”PWM AB / PWMFoto”. PWMFoto ger dig tillgång till den här webbplatsen, förutsatt att du accepterar alla villkor, policys och meddelanden som anges på webplatsen. Genom att använda någon del eller delar av webbplatsen godkänner du och förbinder dig till dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av användarvillkoren genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Vår butik använder sig av en e-handelsplattform genom Shopify.
1. Online butiksvillkor
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du antingen är myndig i ditt hemland eller att du som är myndig i ditt hemland har givit oss ditt samtycke att minderåriga under ditt ansvar får använda den här webbplatsen. Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte vid användningen av tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra några internetmaskar, virus eller någon kod av destruktiv natur. Ett brott mot eller brott mot något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster och rättsliga åtgärder.
2. Allmänna villkor
Vi förbehåller oss rätten att neka service eller försäljning till vem som helst av vilken anledning som som helst, när som helst. Du förstår att din information (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar via olika nätverk; och (b) ändras för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller tillträde till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för att underlätta och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.
3. Varumärken, upphovsrätt och immateriella egendomsrättigheter
Foton, varumärkena PWM AB och PWMFoto, produktnamn, andra kännetecken, mönster och domännamn som används på webbplatsen tillhör PWM AB / PWMFoto, oavsett om de är registrerade eller inte. Innehållet på webbplatsen är skyddad av upphovsrätt och tillhör PWM AB / PWMFoto. Du får inte ladda ner, spara till din dator eller använda material från webbplatsen om du inte har fått vårt skriftliga tillstånd, eller det anges på webbplatsen att materialet kan hämtas och användas för ett specifikt ändamål.
4. Innehåll
Det är vår intention att innehållet på webbplatsen och informationen är aktuell och korrekt. Det är dock möjligt att viss information på webbplatsen kan vara felaktig. Vi tar inget ansvar för eventuella skrivfel eller annan information som inte är aktuell. Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls för allmän information. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i innehållet på webbplatsen, men vi har ingen skyldighet att meddela om något uppdaterats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.
5. Ändringar av tjänsten
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll) utan föregående meddelande. Vi kommer inte vara ansvariga inför dig eller någon tredje part för ändringar, upphävande eller upphörande av tjänsten.
6. Användarkommentarer, återkoppling och andra inlägg
Om du, med eller utan vår begäran, skickar vissa specifika inlägg, godkänner du att vi, när som helst, kan använda eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss på någon kanal. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Vi tar inget ansvar och har ingen skyldighet för eventuella kommentarer från dig eller någon tredje part.
7. Personlig information
Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy, se sidan med sekretess.
8. Förbjuden användning
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagligt syfte, b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, d) att åsidosätta eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter e) att trakassera, förolämpa, skada, anklaga, förtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp (f) lämna in falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet (h) att samla in eller spåra andra personers personuppgifter (i) till ”spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape”; (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.
9. Avsäga sig rätten för garantier, begränsningar och skyldigheter
Vi garanterar inte, eller garanterar att din användning av vår tjänst blir oavbruten, i tid, att den är säker eller felfri. Under inga omständigheter ska PWM AB / PWMFoto vara ansvarig för skada, förlust, anspråk och skador av något slag (inklusive men inte begränsat till inkomstförlust, indirekt skada och annan följdförlust). Vårt ansvar ska begränsas till den maximala tillåtna omfattningen av lagen. I vissa fall kan bolagets ansvarsförsäkring täcka skadan, och i förekommande fall försäkrar försäkringsgivaren om att betalning görs.
10. Skadeersättning
Du godkänner att ersätta, försvara och hålla PWM AB / PWMFoto oskyldig från något krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller som referens , eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.
11. Skyldighet
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller icke möjlig att upprätthålla, ska sådan bestämmelse likväl vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag och den obestridliga delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av övriga bestämmelser.
12. Avslutning
Dessa användarvillkor är giltiga såvida det inte har avslutas av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
13. Lagstiftning
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller er tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar. 
14. Ändringar av användarvillkoren
Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att, efter egen bedöming, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller tjänsten efter inlägget av eventuella ändringar i dessa användarvillkor innebär godkännande av dessa ändringar.
15. Kontaktinformation
Frågor om användarvillkoren kan skickas till info@pwmfoto.com.
Adress och säte, se sidan med köp- och leveransvillkor, punkt 1.